KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DELTATRONIC.PL
SPIS TREŚCI

I. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  §1 Informacje o Sprzedawcy
  §2 Towary
  §3 Rejestracja w Sklepie
  §4 Ochrona danych osobowych
  §5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
II. ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
  §6 Zaproszenie do negocjacji
  §7 Złożenie zamówień
  §8 Przyjecie zamówienia
  §9 Cofnięcie zamówienia
III. ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
  §10 Płatność
  §11 Dostawa Towaru
  §12 Odbiór przesyłki
IV. ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
  §13 Prawo odstąpienia od umowy
  §14 Wymiana Towaru na nowy
  §15 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne
  §16 Gwarancja
V. ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §17 Postanowienia końcowe


 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie Deltatronic.pl („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym deltatronic.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są w szczególności: artykuły oraz urządzenia z branży motoryzacyjnej, podzespoły elektroniczne oraz programatory pamięci (zwane dalej: „Towarami”).
 3. Sklep może być producentem Towarów.
 4. Sklep nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży Towarów używanych.
 5. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Grzegorz Czyszczoń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Deltatronic Grzegorz Czyszczoń z siedzibą w Libertów ul. Pogórze 21, 30-444 Kraków, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 944-218-34-91, REGON: 121479492, GIOŚ: E0017279W, Nr rachunku bankowego i nazwa Banku: 54 1750 0009 0000 0000 3590 1248 Raiffeisen Bank Polska SA (Raiffeisen Polbank)
 6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  1. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: lp.cinortatled@cinortatled
  2. Telefonicznie na numer telefonu: 309 308 335. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
   W każdym wypadku w dni robocze od godz. 09:00 do godz. 17:00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
  3. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym
   1. Drogą elektroniczną na adres e-mail
    - Podany przez Kupujący przy Rejestracji lub wypełnienia formularz zamówienia jednorazowego (jeśli Kupujący nie dokonał Rejestracji);
    - jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;
   2. Telefonicznie – na numer telefonu
    - Podany przez Kupujący przy Rejestracji lub wypełnienia formularz zamówienia jednorazowego (jeśli Kupujący nie dokonał Rejestracji);
    - jeśli Kupujący dokonał zmiany numeru telefonu i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany numer telefonu;
  4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta, jeśli Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy czym przez „przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów lub PNPK, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i półprofesjonalnym i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami lub PNPK.
  5. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
  6. Nazwa „Deltatronic” podlega ochronie jako nazwa firmy i nazwa handlowa Sprzedawcy. Za udzielenie zgody na wykorzystanie tej nazwy Usługodawca pobiera opłatę w minimalnej wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) rocznie.
   

  §2 [Towary]

   
  1. Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
  2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.
  3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne innymi kosztami oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar np. nie może być zamontowany, uruchomiony lub użytkowany u Kupującego ze względów technicznych (np. nieodpowiednie gabaryty, niekompatybilność z danym modelem pojazdu, niewłaściwe oprogramowanie, nieodpowiednia wersja systemu operacyjnego, niekompatybilność oprogramowania, niezgodność standardów komunikacyjnych, niekompatybilność z danym modelem pojazdu) lub prawnych (np. Kupującemu nie wolno korzystać z jakiegokolwiek innego oprogramowania czy urządzenia niż dostarczone przez producenta pojazdu).
  4. Jeśli ma miejsce użycie znaków towarowych pojazdów lub zrzutów ekranu z oprogramowania, to ma ono na celu wyłącznie wskazanie przeznaczenia Towarów.
  5. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek Towarów zakupionych w Sklepie do celów bezprawnych lub do działań mogących powodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo. W szczególności zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek Towarów w celu:
   - łamania zabezpieczeń pojazdów przed kradzieżą (np. immobiliserów);
   - fałszowania rzeczywistego przebiegu samochodu – Użytkownik może używać korektora liczników tylko wtedy, gdy przebieg podany na liczniku pojazdu jest niezgodny z rzeczywistym i zachodzi potrzeba uzyskania zgodności;
   - dezaktywacji lampek kontrolnych na komputerze pokładowym pojazdu, mimo wadliwego działania mechanizmu, podzespołu lub układu pojazdu (np. kontrolka poduszki powietrznej);
   - korzystania z pojazdu w sposób sprzeczny z instrukcją prawidłowego użytkowania, ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami o ruchu drogowym;
   - fałszowania rzeczywistego stanu pojazdu na przykład na potrzeby przejścia przeglądu technicznego lub zaprezentowania go potencjalnemu klientowi;
   - kasowania błędów typu „Crash data”, mimo, iż dany mechanizm, podzespół lub układ pojazdu nadal funkcjonuje wadliwie;
   - naruszania praw autorskich do oprogramowania komputerowego pojazdu;
   - zatajenia śladów po wypadkach lub stłuczkach w celu wprowadzenia innych w błąd.
   

  §3 [Rejestracja w Sklepie]

   
  1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
   1. Rejestracja Konta w Sklepie, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, według procedury przewidzianej pod adresem: http://deltatronic.pl/index.php?route=account/register lub w przypadku zamówienia jednorazowego – wypełnienie formularza zamówienia jednorazowego wraz z podaniem danych oraz kliknięcie ikonki „Zamów”
   2. uprzednia akceptacja Regulaminu (w przypadku Kupującego niedokonującego rejestracji, następuje ona najpóźniej w chwili złożenia zamówienia) oraz
   3. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
  2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
  3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
  5. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
  7. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
  8. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, że Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem — z zastrzeżeniem, że w takim przypadku może mu przysługiwać status PNPK. Jeżeli Kupującemu przysługuje status PNPK, powinien on zawrzeć taką informację w „Dodaj komentarz do zamówienia”, aby ułatwić Sprzedawcy identyfikację takich Kupujących.
   

  §4 [Ochrona danych osobowych]

   
  1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
  2. Kupujący podaje następujące dane:
   1. Przy dokonywaniu Rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, ulica/miejscowość, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, telefon kontaktowy, hasło. Kupujący może także podać numer NIP oraz nazwę;
   2. Przy zamówieniu jednorazowym: imię, nazwisko, adres e-mail, ulica/miejscowość, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, telefon kontaktowy. Kupujący może także podać numer NIP oraz nazwę firmy;
  3. Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
  4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.
  5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
   1. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
   2. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
   3. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są
    - Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
    - Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
    - Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
    - Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.
   

  §5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

   
  1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez zaznaczenie opcji „Informuj o nowościach”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną.
  2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „wypisz mnie z Newslettera” po zalogowaniu się do Konta lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Portalu.
  3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
  4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.
   

  ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

  §6 [Zaproszenie do negocjacji]

   
  1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
   

  §7 [Złożenie zamówień]

   
  1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż:
   a. Zapoznaje się z informacjami, o których mowa w §2 ust. 3;
   b. jeśli wcześniej dokonał Rejestracji – zaloguje się w Sklepie i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia;
   c. jeśli wcześniej nie dokonał rejestracji – dokona zamówienia jednorazowego przez wypełnienie formularza zamówienia jednorazowego. Ilekroć mowa jest o formularzu zamówienia, rozumie się przez to także formularz zamówienia jednorazowego.
  2. Kupujący najpóźniej na początku składania zamówienia uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
  3. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
  4. Wysłanie formularza zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
  5. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty drogą elektroniczną, może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.
   

  §8 [Przyjęcie zamówienia]

   
  1. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
  2. W terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży na trwałym nośniku w formie e-maila zawierającego w szczególności dane Kupującego, Towaru, cenę, koszty wysyłki, metodę płatności.
   

  §9 [Cofnięcie zamówienia]

   
  1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
  2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
  3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.
   

  ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY

  §10 [Płatność]

   
  1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki, kosztów ubezpieczenia przesyłki oraz kosztów montażu Towaru, oraz kosztów materiałów potrzebnych do montażu Towarów.
  2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach - według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
  3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.
  4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
   1. gotówka przy odbiorze (pobranie),
   2. przelew bankowy (przedpłata),
   3. płatności on-line i karty płatnicze z Przelewy24.pl (Przelewy24.pl – serwis internetowy, który jest prowadzony przez DialCom24 Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 1 697 000,00 zł, posiadającą REGON 634509164 oraz NIP 7811733852, http://www.przelewy24.pl). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
  6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
   1. Poczta Polska - Paczka24 - najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób wysyłki koszt: 11zł
   2. Przesyłka kurierska (DPD)
   3. Paczkomaty 24/7
   W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika prez Kupującego.
  7. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku płatności poprzez system Przelewy24.pl – moment otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia o odebraniu przez Przelewy24.pl płatności
  8. Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność może nastąpić równocześnie z odbiorem Towaru.
  9. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
   

  §11 [Dostawa Towaru]

   
  1. Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
  2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30dni przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
  3. Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  4. W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.
   

  §12 [Odbiór przesyłki]

   
  1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
  2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
  4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 14 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
  5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:
   1. Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
   2. Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
   3. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
   4. Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
  6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
   1. Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
   2. Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
   3. Numer zamówienia;
   4. Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
   5. Wskazanie Towaru;
   6. Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
  7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę.
  8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje:
   1. instrukcję obsługi Towaru, z którą jest zobowiązany dokładnie się zapoznać przed montażem i rozpoczęciem użytkowania Towaru;
   2. paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;
   3. niniejszy Regulamin;
   4. formularz odstąpienia od umowy;
   5. inne dokumenty związane z Towarem, jeśli takowe są.
  9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.
   

  ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

  §13 [Prawo odstąpienia od umowy]

   
  1. Kupujący, będący konsumentem lub PNPK, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2. Jeżeli konsument lub PNPK złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
  3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument lub PNPK wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia

   Przykład1: Kupujący zamówił 10 Towarów. Cena przesyłki wynosi według najtańszego oferowanego sposobu dostawy 20 zł, ze względu na to, że waga paczki wynosi więcej niż 1 kg. Przesyłki do 1 kg kosztują 10 zł, przesyłki od 1 kg 20 zł. Kupujący odstąpił od Umowy co do 4 sztuk Towaru, pozostałe 6 sztuk Towaru waży łącznie 0,8 kg. W takim wypadku Kupujący uzyska zwrot kosztów przesyłki, ale nie 20 zł, tylko 10 zł (bo o tyle mniej zapłaciłby za przesyłkę, gdyby nie zakupił Towarów będących przedmiotem odstąpienia.

   Przykład2: Kupujący zamówił 2 sztuki towaru, waga przesyłki wynosi 0,5 kg. Według najtańszego oferowanego sposobu dostawy cena przesyłki to 10 zł. Kupujący odstąpił od Umowy co do 1 sztuki Towaru. W tym wypadku Kupujący nie otrzyma kosztów dostarczenia Towaru, gdyż nawet gdyby zamówił tylko 1 sztukę Towaru, i tak koszt wysyłki byłby taki sam.
    
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub PNPK, chyba że konsument lub PNPK zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Jeśli konsument lub PNPK odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
  9. Konsument lub PNPK odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  10. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
  11. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
  12. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi lub PNPK, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.
   

  §14 [Wymiana Towaru na inny]

   
  1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
  2. W takim wypadku
   1. Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
   2. Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.
   

  §15 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

   
  1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
  2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
  3. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej wraz z reklamowanym Towarem, oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem lub PNPK, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.
  4. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5).
  5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
  6. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
   1. Wady Towaru są wynikiem
    - Działania czynników zewnętrznych (np. przepięcie, zalanie wodą)
    - Działanie czynników termicznych lub chemicznych;
    - Niezgodnego z Instrukcją lub w inny sposób nieprawidłowego montażu, uruchomienia, konserwacji lub użytkowania; (w szczególności wymienionego w lit. c)
   2. Brak jest możliwości zamontowania, uruchomienia lub użytkowania Towaru u Kupującego ze względów technicznych lub prawnych, o których mowa w §2 ust. 3
   3. W szczególności niedopuszczalne jest:
    1. Wystawienie Towaru lub jego przewodów na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, deszczu, śniegu, wody oraz innych płynów, mogących przewodzić prąd elektryczny;
    2. Przeprowadzanie zmian elektroniki Towaru;
    3. Przeprowadzanie nieautoryzowanych modyfikacji, przeróbek, prób naprawiania na „własną rękę” bez posiadania odpowiednich kwalifikacji;
   

  §16 [Gwarancja]


  Warunki gwarancji:
  1. Sprzedawca (gwarant) udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary i zapewnia ich naprawę, wymianę uszkodzonej części lub wymianę na nowy w okresie gwarancyjnym.
  2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wysłania Towaru
  3. Naprawy gwarancyjne obejmują Towary użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.
  4. Gwarancji nie podlegają:
   1. Uszkodzenia Towarów przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowanie;
   2. Uszkodzenia mechaniczne Towarów;
   3. Wszelkie uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
   4. Samowolne naprawy przeróbki lub zmiany konstrukcyjne Towaru;
   5. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem Towaru wynikającym z nadmiernej jego eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach;
   6. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z eksploatacji Towarów, wszelakiego rodzaju złącza i zaciski, które pod wpływem normalnej eksploatacji tracą swoje przeznaczenie;
   7. Uszkodzenia wynikające z przepięć sieci elektrycznej
  5. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą niezwłocznie bezpłatne usuwane po dostarczeniu Towaru do siedziby Sprzedawcy.
  6. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna, jak również konieczne jest załączenie do wysyłanego Towaru oryginału lub kopii paragonu lub faktury;
  7. Towar należy odesłać w bezpiecznym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami, które Kupujący otrzymuje przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje itp.)
   

  ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §17 [Postanowienia końcowe]

   
  1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem lub PNPK, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
  2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej http://deltatronic.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 w taki sposób, aby:
   - Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wrz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy. - Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
   - Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.
  3. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://deltatronic.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
  5. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres e-mail: lp.cinortatled@cinortatled. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
  6. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
  7. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem lub PNPK, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj. kodeksu postępowania cywilnego).
  8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niezgodności Towaru z umową lub wad Towaru przysługuje Kupującemu po uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy Reklamacji (zgodnie z §15).
  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 25 grudnia 2014 r. włącznie. Do umów kupna-sprzedaży zawartych przed dniem wejście w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu dotychczasowego, dostępnego tutaj.
   

  POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA

  1. Kupujący, będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy czym przez „przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2. Jeżeli konsument  lub PNPK złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
  3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument lub PNPK wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia

   Przykład1: Kupujący zamówił 10 Towarów. Cena przesyłki wynosi według najtańszego oferowanego sposobu dostawy 20 zł, ze względu na to, że waga paczki wynosi więcej niż 1 kg. Przesyłki do 1 kg kosztują 10 zł, przesyłki od 1 kg 20 zł. Kupujący odstąpił od Umowy co do 4 sztuk Towaru, pozostałe 6 sztuk Towaru waży łącznie 0,8 kg. W takim wypadku Kupujący uzyska zwrot kosztów przesyłki, ale nie 20 zł, tylko 10 zł (bo o tyle mniej zapłaciłby za przesyłkę, gdyby nie zakupił Towarów będących przedmiotem odstąpienia.

   Przykład2 Kupujący zamówił 2 sztuki towaru, waga przesyłki wynosi 0,5 kg. Według najtańszego oferowanego sposobu dostawy cena przesyłki to 10 zł. Kupujący odstąpił od Umowy co do 1 sztuki Towaru. W tym wypadku Kupujący nie otrzyma kosztów dostarczenia Towaru, gdyż nawet gdyby zamówił tylko 1 sztukę Towaru, i tak koszt wysyłki byłby taki sam.
    
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub PNPK, chyba że konsument lub PNPK zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Jeśli konsument lub PNPK odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
  9. Konsument lub PNPK odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  10. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
  11. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
  12. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi lub PNPK, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.

   Aby odstąpić od umowy, poinformuj Nas o swojej decyzji, wysyłając w formie pisemnej oświadczenie na adres Grzegorz Czyszczoń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Deltatronic Grzegorz Czyszczoń z siedzibą w Libertów ul. Pogórze 21, 30-444 Kraków, Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

    

   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   Grzegorz Czyszczoń, prowadzący działalność
   gospodarczą pod nazwą Deltatronic Grzegorz
   Czyszczoń z siedzibą w Libertów ul. Pogórze 21,
   30-444 Kraków
    

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy   Nr zamówienia: [__________________]
   Ja [__________________] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o zakup Towaru [__________________] (numer zamówienia: [__________________], który odebrany został w dniu: [__________________].

   Imię i Nazwisko: __________________ __________________
   Adres: _____________________________________________
             _____________________________________________
             _____________________________________________


   Data Wypełnienia                                                                       Czytelny podpis
   ___________________________                                                 ___________________________